Pravidla soutěže

SOUTĚŽ O šátek dle vlastního výběru

1. Organizátor soutěže

 • Organizátorem soutěže je Štěpánka Štěpánková / Klobouky Audrey (dále jen „Pořadatel“)

 

2. Doba trvání soutěže

 • Soutěž probíhá na internetu v období od 17. 4. 2019 do 23. 4. 2019 včetně.

 

3. Účastníci soutěže

 • Účastníkem soutěže se může stát každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České nebo Slovenské republiky, která splní podmínky účasti v soutěži (dále jen "Soutěžící"). Svou účastí v soutěži soutěžící souhlasí s podmínkami v soutěži a zavazuje se je dodržovat.
 • Z účasti v soutěži jsou vyloučeni rodinní příslušníci Pořadatele.

 

4. Mechanika soutěže

 • Podmínkou účasti v soutěži je vlastní platný Facebookový profil.

 

 • Pro účast v soutěži je potřeba odpovědět na otázku uvedenou na soutěžní stránce facebook.com/kloboukyaudrey (dále jen „stránka“) a současně být fanouškem stránky kliknutím na tlačítko „To se mi líbí“. Platnou odpovědí se rozumí komentář u příspěvku věnovanému této soutěži.

„Jaký šátek chcete vyhrát a kam jej budete nosit?“

 • Výherce bude vybrán náhodným losováním.

 

 • Ze soutěže budou vyřazeny odpovědi obsahující vulgární výrazy a odpovědi znevažující kohokoli z důvodu rasy, náboženství či víry, pohlaví, sexuální orientace, národnostní a etnické příslušnosti či jiné odlišnosti.

 

 • Každý soutěžící má právo soutěžit pouze jedenkrát. V případě důvodného podezření z podvodného jednání, například za pomocí falešných profilů, bude dotyčný na konci soutěže vyřazen bez možnosti odvolání.

 

5. Výhra

 

 

 • Výherce je povinen nás kontaktovat z facebookového profilu, ze kterého odpovídal na soutěžní otázku, nejpozději do 29. 4. 2019.

 

 • Cena bude výherci poslána na vybranou pobočku Zásilkovny. V případě nepřevzetí, propadá výhra ve prospěch Organizátora.

 

 • Organizátor soutěže nenese odpovědnost za zásilku a její doručení. V případě jejich nepřevzetí či nemožnosti doručení, případně opakovaných problémů s doručením, propadají ve prospěch Organizátora.

 

 • Soutěžící se zavazuje umožnit Organizátorovi pořídit obrazový záznam předání výhry, například formou fotografie a jeho následné použití se jménem výherce pro reklamní a marketingové účely spojené s touto soutěží (například uveřejnění fotografie se jménem výherce na facebooku, instagramu, apod.)

 

 • Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook a nijak s ní nesouvisí a platí zde kompletní osvobození od závazků každého z účastníků.

 

6. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Účastí v soutěži vyjadřuje účastník soutěže dobrovolně svůj výslovný souhlas s těmito pravidly a současně uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, bezplatný souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých společnosti Štěpánka Štěpánková jako správci, za účelem dalšího marketingového zpracování těchto údajů, tj. nabízení obchodu a služeb a zasílání informací o marketingových akcích správce, zahrnující i zasílání informací a jiných obchodních sdělení prostřednictvím SMS zpráv, e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v platném znění, a dále souhlas s užitím těchto údajů ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách správce, pokud je toto užití v souvislosti s touto marketingovou akcí, a to po dobu 10 let od udělení souhlasu. Účastník má právo přístupu k osobním údajům a další práva dle §§ 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Udělení souhlasu je dobrovolné a tento souhlas může být kdykoli bezplatně na adrese zpracovatele odvolán.

 

7. Ostatní pravidla a ujednání

Organizátor si vyhrazuje právo soutěž a ceny kdykoli v průběhu akce změnit, zrušit či jinak upravit.

Ceny není možno směnit za finanční plnění ani jiné alternativy a jsou právně nevymahatelné. Podmínkou účasti v probíhající soutěži je doručovací adresa na území ČR nebo SR.

Vyplněním a odesláním odpovědi ve formě uvedené v zadání probíhající soutěže souhlasí účastník s těmito pravidly a se zveřejněním svého jména, pořízeného obrazového materiálu a odpovědi na internetu, či jiných sdělovacích prostředcích v případě výhry.

 

V Praze dne 15.4.2019